Hình ảnh

Hình ảnh một số sản phẩm trước và sau khi lấy bẩn và giặt 

Trước khi giặt

Trước khi giặt

Sau khi giặt

Sau khi giặt

Before

Trước

 After

Sau

Trước khi lấy bẩn

Sau khi lấy bẩn

Váy cưới trước khi giặt

Váy cưới trước khi giặt

Váy cưới sau khi giặt

Váy cưới sau khi giặt

Trước khi giặt

Sau khi giặt